info@wpcmarket.sk

Hlavná 31 943 01 Štúrovo

Otváracie hodiny: Po-Pia 08:00-16:00

Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

1.1 Účel spracovania údajov

Účelom týchto informácií o správe údajov (ďalej len: informácie o správe údajov) je, že spoločnosť WPC Market s.r.o., ako správca údajov (ďalej len správca údajov), opisuje , ďalej len „webová stránka“) a údaje pravidlá, postupy a ochranné opatrenia týkajúce sa osobných údajov získavaných a prevádzkovaných v organizácii Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ zároveň informuje svojich zákazníkov, partnerov a všetky fyzické a právnické osoby, ktoré majú vzťah so Prevádzkovateľom akýmkoľvek spôsobom, ktorý možno vykladať z právneho hľadiska, o pravidlách spracúvania spracúvaných osobných údajov. opatreniami správcu údajov a spôsobom, akým sa majú údaje spracúvať.

1.2. Vyhlásenie

Správca údajov považuje pravidlá, nariadenia a povinnosti opísané v tomto Prospekte za právne záväzné a uplatňujú sa pri jeho fungovaní a vyhlasuje, že pravidlá a postupy ochrany údajov opísané a uplatňované v tomto Prospekte sú v súlade s platnou národnou a európskou legislatívou na ochranu údajov. Prevádzkovateľ zároveň deklaruje dôležitosť práva na sebaurčenie informácií, najmä o osobných údajoch, a prijme v rámci svojej pôsobnosti všetky dostupné organizačné, prevádzkové, regulačné a technologické opatrenia na rešpektovanie a vymáhanie týchto práv.

1.3 Dostupnosť Prospektu

Aktuálna verzia informácií o správe údajov je k dispozícii na nasledujúcej stránke: https://wpcmarket.sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/
Informácie o správe údajov môže Prevádzkovateľ kedykoľvek zmeniť, s výhradou povinnosti zverejniť a informovať Dotknutú osobu.

Správca údajov poskytuje informácie súvisiace s týmto Prospektom elektronicky. Otázky týkajúce sa tohto Prospektu môžete zaslať na adresu info@wpcmarket.sk.

2. Podrobnosti o poskytovateľoch služieb

2.1 Údaje prevádzkovateľa údajov

Názov spoločnosti: WPC Market s.r.o.
Sídlo: Komenského 11/4 945 01 Komárno
Poštová adresa:Komenského 11/4 945 01 Komárno
IČO: 36 668 834
Daňové číslo:
2022238504
Telefónne číslo: 0910159949
Emailová adresa info@wpcmarket.sk

Prevádzkovateľ uchováva žiadosti o ochranu údajov (e-mail), ktoré dostane, až do dňa doručenia žiadosti o vymazanie údajov Dotknutej osobe.

2.2. Podrobnosti o poskytovateľovi hostingu.

Názov spoločnosti: Sybell Informatika Kft.
Poštová adresa: 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.
Telefónne číslo: +36 1 707 67 26
Emailová adresa hello@sybell.hu
Web: https://sybell.hu/

3. Interpretačné pojmy

Spracovanie údajov: Vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami správy údajov bez ohľadu na spôsob a prostriedky použité na vykonávanie operácií a miesto aplikácie za predpokladu, že sa technická úloha vykonáva na údajoch.

Spracovateľ údajov: Fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá spracúva údaje na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom, vrátane uzatvorenia zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona.

Správa údajov: Akákoľvek operácia alebo súbor operácií s údajmi, bez ohľadu na použitý postup, najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, zaznamenávanie, systematizácia, uchovávanie, zmena, používanie, vypočúvanie, sprístupnenie, zosúladenie alebo prepojenie, blokovanie, vymazanie a zničenie údajov a zabrániť ďalšiemu použitiu údajov, zhotoviť fotografie, zvuk alebo obrázky a zaznamenať fyzické vlastnosti umožňujúce identifikovať osobu (napr. odtlačok prsta alebo dlane, vzorka DNA, obraz dúhovky).

Prevádzkovateľ údajov: Fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá sama alebo spolu s inými určuje účel spracúvania údajov, prijíma a vykonáva rozhodnutia o spracúvaní údajov (vrátane použitých prostriedkov) alebo s ním povereným prevádzkovateľom údajov. .

Prenos údajov: Sprístupnenie údajov konkrétnej tretej strane.

Vymazanie údajov: Zmenenie údajov na nepoznanie takým spôsobom, že ich už nie je možné obnoviť.

Blokovanie údajov: Identifikácia údajov s cieľom obmedziť ich ďalšie spracovanie natrvalo alebo na určitú dobu.

Súbory cookie: Keď Dotknutá osoba navštívi webovú stránku, do vášho počítača sa na rôzne účely uloží malý súbor nazývaný súbor cookie (ďalej len súbor cookie). Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej lokality (súbory cookie spracovania), zatiaľ čo iné zhromažďujú informácie o vašom používaní webovej lokality (štatistiky), aby bola webová lokalita ešte pohodlnejšia a užitočnejšia. Niektoré súbory cookie sú len dočasné a zmiznú po zatvorení prehliadača, zatiaľ čo existujú trvalé verzie, ktoré zostanú vo vašom počítači dlhší čas. Podrobnosti nájdete v č. Príloha (informácie o súboroch cookie)

Dotknutá osoba / Používateľ: Akákoľvek fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná, priamo alebo nepriamo, na základe osobných údajov.

Tretia strana: Fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorá nie je totožná s Dotknutou osobou, prevádzkovateľom alebo spracovateľom.

Súhlas: Dobrovoľné a výslovné vyjadrenie vôle dotknutej osoby na základe príslušných informácií udeliť jej jednoznačný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v plnom rozsahu alebo čiastočne.

Osobitné údaje: osobné údaje týkajúce sa rasového pôvodu, národnosti, politického názoru alebo straníckej príslušnosti, náboženského alebo iného presvedčenia, členstva v advokátskej organizácii, osobné údaje týkajúce sa sexuálneho života, zdravotného stavu, patologickej vášne a kriminálne osobné údaje.

Látogató: Naše http://wpcmarket.sk/ weboldalt a böngészőjére betöltött természetes személy.

Zverejnenie: Sprístupnenie údajov komukoľvek.

Osobné údaje: Údaje, s ktorými je možné sa s Dotknutou osobou skontaktovať, najmä meno dotknutej osoby, identifikačné označenie a znalosť jednej alebo viacerých fyzických, fyziologických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych identít a záver, ktorý možno vyvodiť zo údajov.

Námietka: Vyjadrenie dotknutej osoby, ktorá namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov a žiada o ukončenie spracúvania alebo o vymazanie spracúvaných údajov.

4. Spracované údaje

4.1 Údaje na štatistické účely

Zainteresované strany: Návštevníci webovej stránky.
Právny základ spracovania údajov: Oprávnený záujem.
Účel správy údajov: Zabezpečiť správnu a kvalitnú prevádzku Webovej stránky, kontrolovať a zlepšovať kvalitu služieb, identifikovať zlomyseľných Používateľov útočiacich na Webovú stránku, merať návštevnosť, na štatistické účely.
Možné následky neposkytnutia údajov: Nesprávna prevádzka webovej stránky, nesprávny vývoj webovej stránky, nesprávny vývoj produktov a služieb.
Spracovávané údaje: IP adresa, dátum návštevy, podrobnosti o navštívených podstránkach, typ operačného systému a používaného prehliadača.

4.2. Údaje súvisiace s online administráciou

Zainteresované strany: Používatelia napísali e-mail cez položku ponuky Kontakt alebo na e-mailovú adresu info@wpcmarket.hu.
Právny základ spracovania údajov: Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.
Účel správy údajov: Odpovedať na otázku vznesenú Dotknutou osobou, zaslať Dotknutej osobe cenovú ponuku, odpovedať na akékoľvek pripomienky alebo sťažnosti Dotknutej osoby.
Možné následky neposkytnutia údajov: Nie je možné poskytnúť službu ani reagovať.
Spracované údaje: Meno, e-mailová adresa, dátum odoslania telefónneho čísla.

4.3. Informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu

Zainteresované strany: Nefyzické osoby, ktoré zakladajú zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom v súvislosti s vytvorením webovej stránky alebo online marketingovej služby.
Právny základ spracovania údajov: Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.
Účel správy údajov: Uzavretie zmluvy, plnenie požadovanej služby
Možné následky neposkytnutia údajov: Nie je možné vykonať požadovanú službu.
Spracovávané údaje: Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, poštová adresa, DIČ, IČO, dátum uzavretia zmluvy.

4.4. Technické údaje uložené súbormi (cookie) prehliadača

4.4.1 Technické špecifikácie

Technické údaje, údaje, ktoré sa väčšinou generujú a zaznamenávajú automaticky počas prevádzky systémov správy údajov. Niektoré technické údaje systém ukladá bez osobitného vyhlásenia alebo úkonu dotknutej osoby a v niektorých prípadoch sa automaticky zaznamenáva. Technické údaje nie sú priamo vhodné na identifikáciu dotknutej osoby, ale môžu byť prepojené s údajmi používateľa, takže identifikácia je v zásade možná. Takéto dátové spojenia neuskutočňuje Správca údajov, s výnimkou určitých prípadov, keď to od Správcu údajov vyžaduje zákon. K technickým údajom má prístup iba prevádzkovateľ údajov a spracovatelia údajov.

4.4.2. Účel súborov cookie

HTTP cookie (cookie, cookie) je malý dátový paket vytvorený serverom obsahujúci webovú stránku, ktorú navštevujete pri prehliadaní internetu pomocou webového prehliadača klienta pri prvej návšteve, ak je to v prehliadači povolené. Súbory cookie sa ukladajú v počítači používateľa na vopred definovanom mieste, ktoré sa líši pre každý typ prehliadača. Pri ďalších návštevách vráti prehliadač uložený súbor cookie späť na webový server spolu s rôznymi informáciami o klientovi. Pomocou cookies má server možnosť identifikovať daného užívateľa, zbierať o ňom rôzne informácie a robiť z nich analýzy. Hlavné funkcie cookies sú:

 • zhromažďovať informácie o návštevníkoch a ich zariadeniach;
 • všíma si individuálne nastavenia návštevníkov, ktoré je možné využiť napr. pri používaní online transakcií, takže ich nemusíte prepisovať;
 • zjednodušiť, zjednodušiť, spríjemniť a sprehľadniť používanie danej webovej stránky;
 • nie je potrebné znovu zadávať už poskytnuté údaje;
 • zvyčajne zlepšujú používateľskú skúsenosť.

Správca údajov pomocou súborov cookie vykonáva správu údajov, ktorej hlavnými účelmi sú:

 • identifikáciu užívateľa
 • identifikáciu každej relácie
 • identifikáciu zariadení používaných na prístup
 • uchovávanie určitých špecifikovaných údajov
 • ukladanie a prenos informácií o sledovaní a polohe
 • ukladanie a prenos údajov pre analytické merania

4.4.3. Súbor cookie relácie

Účelom týchto cookies je, aby Používateľ mohol prehliadať Webovú stránku, využívať jej funkcie a služby, ktoré sú na nej dostupné, bez toho, aby na Webovej stránke došlo alebo došlo k jej nefunkčnosti. Tieto typy cookies trvajú až do konca relácie (prehliadania) a po zatvorení prehliadača sa tieto typy cookies automaticky vymažú z vášho počítača alebo iného zariadenia používaného na prehliadanie.

Zainteresované strany: Návštevníci webovej stránky (používatelia).
Právny základ spracovania údajov: Oprávnený záujem.
Účel správy údajov: Zabezpečiť správnu používateľskú skúsenosť pre používateľov.
Možné následky neposkytnutia údajov: Webovú stránku nie je možné prezerať.
Údaje spravované v správe údajov: Vlastné nastavenia súborov cookie.
Doba uchovávania údajov spracúvaných pri správe údajov: Po dobu uvedenú v ciekiek vytvorenom prehliadačom.

4.4.4. Analytické cookies umiestnené treťou stranou

Google Analytics tiež používate ako súbor cookie tretej strany na webovej stránke Správcu údajov. Pomocou služby Google Analytics na štatistické účely zhromažďuje server správy údajov informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. Použite údaje na zlepšenie webovej stránky a zlepšenie používateľského zážitku. Tieto cookies zostávajú aj v počítači alebo inom prehliadacom zariadení návštevníka, v jeho prehliadači, alebo kým ich návštevník nevymaže, kým neuplynie ich platnosť.

Zainteresované strany: Návštevníci webovej stránky.
Právny základ spracovania údajov: Oprávnený záujem.
Účel správy údajov: Zabezpečiť riadnu a kvalitnú prevádzku webovej stránky, kontrolovať a zlepšovať kvalitu služieb, identifikovať zlomyseľných používateľov útočiacich na webové stránky, merať návštevnosť, zobrazovať štatistické účely a záujmovo orientované reklamy. dotknutej osoby.
Možné následky neposkytnutia údajov: Nesprávna prevádzka webovej stránky, nesprávny vývoj webovej stránky, nesprávny vývoj produktov a služieb.
Spracovávané údaje: IP adresa, dátum návštevy, podrobnosti o navštívených podstránkach, typ operačného systému, systém a prehliadač, ktorý používate, záujmy.
Doba uchovávania spracovaných údajov: 2 roky.

4.4.5. Možnosť zakázať cookies a nastaviť pravidlá pre cookies

Dotknutá osoba má možnosť nastaviť pravidlá pre určité typy cookies, napr. na zamedzenie používania súborov cookie, zakázanie súborov cookie atď., s príslušným nastavením pre prehliadač, ktorý používate. Informácie o možnostiach nastavenia selektívneho alebo všeobecného zákazu cookies nájdete v menu „Pomocník“ príslušného prehliadača.

Funkcia „Pomocník“ v lište väčšiny prehliadačov poskytuje informácie o tom, ako nastaviť súbory cookie vo vašom prehliadači:

 • všeobecne postihnuté;
 • nastaviť spôsob prijímania súborov cookie (automatické prijímanie, vyžiadať si ich jeden po druhom atď.);
 • zakázať jeden po druhom;
 • vymazať jednotlivo alebo v skupinách;
 • vykonávať ďalšie operácie súvisiace s cookies.

4.4.6. Viac informácií o súboroch cookie

Viac informácií o súboroch cookie používaných na webovej stránke nájdete v časti Informácie o súboroch cookie:
http://wpcmarket.sk/cookie-tajekoztato.

5. Zásady ochrany osobných údajov a legislatíva

5.1 Všeobecné pokyny pre správu údajov

Prevádzkovateľ vo všetkých prípadoch spracúva spracúvanie osobných údajov v Kontrolách údajov uvedených v odsekoch týchto Informácií o správe údajov za účelom uvedeným v spracúvaní údajov a na základe právneho základu tam uvedeného, ​​v súlade s ods. 5.2. v súlade s právnymi predpismi uvedenými v

Spracúvanie osobných údajov sa vždy vykonáva z oprávneného záujmu, zákonnej povinnosti alebo na základe dobrovoľného súhlasu Dotknutej osoby, ktorá môže súhlas kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ je povinný nakladať, prenášať, prenášať a uchovávať určité osobné údaje iným spôsobom, ako je popísané v Kontrolách údajov z dôvodu zákonných povinností, v určitých prípadoch a za určitých neobvyklých podmienok. V takýchto prípadoch Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli dotknuté osoby informované, ak to ustanovenia príslušných právnych predpisov umožňujú alebo to výslovne nezakazujú.

5.2 Právne predpisy poskytujúce právny základ pre spracovanie údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s týmito právnymi predpismi:

 • GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 Zákon V z roku 2013 - o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník);
 • V. zákon z roku 2006 - o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník);
 • ročník CXII. Zákon o práve na sebaurčenie informácií a slobode informácií (ďalej len infozákon)
 • ročník CVIII. Zákon - o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou (najmä § 13/A)
 • ročník XLVII. Zákon o zákaze nekalých obchodných praktík pre spotrebiteľov;
 • ročník XLVIII. Zákon - o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach komerčnej reklamy (najmä § 6)
 • ročník XC. Elektronický zákon o slobode informácií
 • Zákon C z roku 2006 o elektronických komunikáciách (konkrétne § 155)
 • 16/2011 s. Stanovisko k odporúčaniu EASA / IAB o osvedčených postupoch pre online inzerciu založenú na správaní

6. Ukladanie a bezpečnosť údajov

6.1. Spôsob ukladania údajov IT a logické zabezpečenie.

Prevádzkovateľ spracúva predovšetkým osobné údaje na riadne vyvinutom a chránenom IT systéme. Počas prevádzky IT systému zabezpečuje primeranú úroveň základných atribútov informačnej bezpečnosti údajov, ktoré sú v ňom uložené, spracúvané a prenášané, ako sú napríklad spravované údaje:

 • Integrita údajov je zaručená;
 • mlčanlivosť len pre tých, ktorí majú na to nárok, ktorí neprekračujú svoje práva;
 • Dostupnosť, údaje musia byť dostupné a prístupné držiteľom práv počas očakávaného obdobia dostupnosti. Potrebná IT infraštruktúra je pripravená na prevádzku.

Správca údajov pre spravované údaje:

 • organizačné, prevádzkové,
 • fyzická bezpečnosť,
 • informačná bezpečnosť

so štruktúrovaným systémom ochranných opatrení. Správca údajov navrhne a prevádzkuje systém ochranných opatrení a úrovne ochrany každého ochranného opatrenia v pomere k rizikám vyplývajúcim z ohrozenia údajov, ktoré sa majú chrániť. Z hľadiska ochrany údajov sa ochranné opatrenia zamerajú na ochranu pred náhodným alebo úmyselným vymazaním, neoprávneným prístupom, úmyselným zverejnením a zverejnením v zlej viere, náhodným zverejnením, stratou údajov alebo zničením údajov.

7. Prenos údajov, spracovanie údajov, rozsah oboznamovania sa s údajmi

Správca údajov a jeho interní zamestnanci sú predovšetkým oprávnení pristupovať k údajom v súlade s pravidlami autorizácie, autorizačným systémom a ďalšími internými predpismi. Správca údajov vykonáva určité operácie a úlohy súvisiace s údajmi so spracovateľmi údajov tretích strán. Prevádzkovateľ nezverejní údaje okrem uvedených a nepostúpi ich ďalším tretím osobám.

8. Práva zainteresovaných strán

8.1 Všeobecné práva

Dotknutá osoba môže vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným prevádzkovateľom vykonávať okrem iného nasledujúce práva.

Dotknuté osoby môžu kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o písomné informácie o tom, ako spracovávať ich osobné údaje, ktoré spracúvajú, uviesť svoju žiadosť o vymazanie alebo úpravu a odvolať svoj predtým udelený súhlas na kontaktných údajoch uvedených v bode 3.

Dotknutá osoba nemôže uplatniť právo na výmaz v prípade zákonného spracúvania údajov.

8.2. Právo na informácie

Na žiadosť Dotknutej osoby Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe informácie o spracúvaní osobných údajov uvedených v článkoch 13 a 14 GDPR a v súlade s článkami 15-22. a poskytnúť informácie uvedené v článku 34 v stručnej a zrozumiteľnej forme.

8.3. Právo na prístup (článok 15 GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať spätnú väzbu od Správcu údajov o tom, či u Správcu prebieha spracúvanie údajov, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ spracúva údaje týkajúce sa žiadateľa, Dotknutá osoba má právo na prístup k týmto informáciám:

 • osobné údaje Dotknutej osoby;
 • účel (účely) spracovania údajov;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje, vrátane najmä príjemcov z tretích krajín alebo medzinárodných organizácií;
 • trvanie uchovávania údajov;
 • právo dotknutej osoby na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania údajov a namietať proti spracúvaniu údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • všetky dostupné informácie o zdroji spracovávaných údajov;
 • skutočnosť automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takéhoto spracúvania údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ sprístupní dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktorých sa spracúvanie týka, v 1 kópii. Správca údajov môže účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov za dodatočné kópie požadované Dotknutou osobou. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, prevádzkovateľ odošle informácie v široko používanom elektronickom formáte, ak dotknutá osoba nepožiada inak, najneskôr do 30 dní od odoslania.

8.4. Právo na opravu (článok 16 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na žiadosť prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a má právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov s prihliadnutím na účel spracovanie dát.

8.5. Právo na zrušenie (článok 17 GDPR)

Prevádzkovateľ má právo na základe žiadosti bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný osobné údaje týkajúce sa Dotknutej osoby na žiadosť dotknutej osoby čo najskôr vymazať. , najneskôr však do 5 pracovných dní. existuje jedna z nasledujúcich možností:

 • Údaje boli spracované nezákonne (bez zákonného oprávnenia alebo osobného súhlasu);
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorom je spracovanie údajov založené a neexistuje iný právny základ pre spracovanie údajov;
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie údajov a neexistuje žiadny prevažujúci oprávnený dôvod na spracúvanie údajov;
 • osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov;
 • osobné údaje boli zhromažďované v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti.

Vymazanie údajov nemožno spustiť, ak je potrebné ďalšie spracovanie údajov:

 • na splnenie povinnosti podľa práva EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov;
 • na účely výkonu práva na slobodu prejavu a informácií;
 • vo verejnom záujme;
 • na archívne, vedecké a historické výskumné alebo štatistické účely vo verejnom záujme;
 • na plnenie úlohy vykonávanej v rámci výkonu verejnej moci delegovanej na prevádzkovateľa;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • vznášať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky.

8.6. Právo na obmedzenie (článok 18)

Ak existuje niektorý z nasledujúcich dôvodov, prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby obmedzí spracúvanie údajov:

 • Dotknutá osoba spochybňuje správnosť údajov, ktoré sa jej týkajú, pričom v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, ktoré umožňuje Prevádzkovateľovi dôveryhodným spôsobom skontrolovať presnosť a správnosť predmetných údajov;
 • spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už údaje nepotrebuje na účely spracovania údajov, ale Dotknutá osoba požaduje ich ďalšie uchovávanie na uplatnenie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov; posadnutosť
 • Dotknutá osoba protestovala proti spracovaniu údajov; v tomto prípade platí obmedzenie na dobu, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa údajov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Ak Správca údajov obmedzí akékoľvek spracúvané údaje, bude dotknuté údaje spracúvať počas trvania obmedzenia len vtedy a v rozsahu, v akom:

 • Dotknutá osoba s tým súhlasí;
 • potrebné na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov;
 • potrebné na uplatnenie alebo ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby;
 • potrebné na ochranu verejného záujmu;
 • v dôležitom verejnom záujme Únie alebo členského štátu.“

8.7. Právo prenášať údaje (článok 20)

Dotknutá osoba má právo získať údaje, ktoré sa jej týkajú, sprístupnené správcovi údajov v členitom, široko používanom formáte, ktorý je možné prečítať počítačovým softvérom, alebo aby správca tieto údaje preniesol inému prevádzkovateľovi údajov. Prevádzkovateľ vyhovie žiadosti čo najskôr a v každom prípade do 30 dní.

8.8. Právo na námietku (článok 21)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, vrátane profilovania na základe uvedených ustanovení, z dôvodov súvisiacich s jej vlastnou situáciou. Prevádzkovateľ v tomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže, že spracúvanie údajov je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami Dotknutej osoby alebo ktoré súvisia s podaním, vymáhanie alebo ochrana právnych nárokov.

8.9. Automatizované rozhodovanie a profilovanie (článok 22)

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní údajov vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo ju významne ovplyvnilo.

Toto právo neplatí, ak:

 • spracovanie údajov je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a správcom údajov;
 • dotknutá osoba výslovne súhlasí s použitím takéhoto postupu;
 • jeho použitie je povolené zákonom;
 • potrebné na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

8.10 Právo na odstúpenie od zmluvy

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas s údajmi prevádzkovateľa kedykoľvek písomne ​​odvolať. Prevádzkovateľ v prípade takejto žiadosti bezodkladne a natrvalo vymaže všetky údaje, ktoré vo vzťahu k dotknutej osobe spracúval a ktorých ďalšie uchovávanie nie je vyžadované zákonom alebo nevyhnutné na presadzovanie alebo ochranu práv súvisiacich s dotknutou osobou. legitímne záujmy. Odvolaním nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.

9. Spôsob uchovávania a poskytovania údajov

Údaje, ktoré spracúva, uchováva prevádzkovateľ v listinnej aj elektronickej podobe vo svojich priestoroch.

Výnimkou z bodu (1) sú údaje uložené u prevádzkovateľov údajov prevádzkovateľa, ktorých úložisko sa nachádza v sídle spracovateľov údajov.

Správca údajov používa IT systém, aby zabezpečil, že údaje:

 • jeho nemennosť musí byť overiteľná (integrita údajov);
 • musí sa zabezpečiť autenticita (autentickosť správy údajov);
 • byť prístupný tým, ktorí na to majú nárok (dostupnosť);
 • alebo byť chránený pred neoprávneným prístupom (dôvernosť údajov).

Ochrana údajov sa vzťahuje najmä na:

 • nepovolený prístup;
 • zmenu;
 • na prenos;
 • na zrušenie;
 • na zverejnenie;
 • náhodné zranenie;
 • náhodné zničenie;
 • alebo sa stane nedostupným v dôsledku zmeny použitej technológie.

Na ochranu elektronicky spracúvaných údajov prevádzkovateľ používa riešenie, ktoré poskytuje primeranú úroveň zabezpečenia podľa súčasného stavu techniky. Pri skúmaní súladu sa kladie osobitný dôraz na mieru rizika vyplývajúceho zo spracovania údajov vykonávaného u Prevádzkovateľa. IT ochrana zaisťuje, že uložené údaje nemožno priamo priradiť alebo prepojiť s dotknutými osobami (pokiaľ to nepovoľuje zákon).

Pri správe svojich údajov prevádzkovateľ zabezpečí, aby:

 • dotknutá osoba musí mať prístup k údajom, keď ich potrebuje;
 • prístup k informáciám majú len tí, ktorí na ne majú právo;
 • presnosť a úplnosť informácií a spôsob spracovania sú chránené.

Správca údajov a všetci spracovatelia údajov, ktorých používa, budú vždy poskytovať ochranu proti podvodom, špionáži, vírusom, prienikom, škodám a prírodným katastrofám voči ich IT systémom.

Správy prenášané Správcovi údajov prostredníctvom internetu v akejkoľvek forme sú čoraz viac vystavené sieťovým hrozbám, ktoré vedú k úprave informácií, prístupu neoprávnených osôb alebo inej nezákonnej činnosti. Správca údajov zároveň urobí všetko, čo sa dá rozumne urobiť a čo možno očakávať od súčasného stavu techniky na odstránenie takýchto hrozieb. Na tento účel sa používané systémy monitorujú s cieľom zaznamenávať bezpečnostné odchýlky, získavať dôkazy o bezpečnostnom incidente a overovať účinnosť preventívnych opatrení.

10. Rokovací poriadok

Ak Prevádzkovateľ dostane žiadosť podľa článkov 15-22 GDPR, Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu čo najskôr, najneskôr však do 30 dní, písomne ​​informovať o opatreniach prijatých na základe žiadosti.

Ak to vyžaduje zložitosť žiadosti alebo iné objektívne okolnosti, možno vyššie uvedenú lehotu jedenkrát predĺžiť, najviac však o 60 dní. Správca údajov písomne ​​oznámi dotknutej osobe predĺženie lehoty spolu s príslušnými dôvodmi predĺženia.

Prevádzkovateľ poskytne informácie bezplatne, pokiaľ:

 1. dotknutá osoba opakovane požaduje informácie/akciu o podstatne nezmenenom obsahu;
 2. dotknutá osoba opakovane požaduje informácie/akciu o podstatne nezmenenom obsahu;
 3. Ak žiadateľ požiada o prenos údajov v papierovej forme alebo na elektronickom nosiči údajov (CD alebo DVD), prevádzkovateľ mu bezplatne poskytne kópiu dotknutých údajov požadovaným spôsobom (pokiaľ by zvolená platforma nebola technicky neprimeraná) . Účtuje si administratívny poplatok 500 HUF za stranu/CD-DVD za každú ďalšiu požadovanú kópiu.

Správca údajov informuje všetky osoby, ktorým boli dotknuté údaje predtým oznámené, o oprave, vymazaní alebo obmedzení, ktoré vykonal, pokiaľ takéto informácie nie sú nemožné alebo si vyžadujú neprimerané úsilie.

 1. Ak o to dotknutá osoba požiada, prevádzkovateľ jej poskytne informáciu, ktorým osobám boli jej údaje odovzdané.
 2. Prevádzkovateľ odpovie na žiadosť v elektronickej forme, pokiaľ:

Ak žiadateľ požiada o prenos údajov v papierovej forme alebo na elektronickom nosiči údajov (CD alebo DVD), prevádzkovateľ mu bezplatne poskytne kópiu dotknutých údajov požadovaným spôsobom (pokiaľ by zvolená platforma nebola technicky neprimeraná) .

Správca údajov informuje všetky osoby, ktorým boli dotknuté údaje predtým oznámené, o oprave, vymazaní alebo obmedzení, ktoré vykonal, pokiaľ takéto informácie nie sú nemožné alebo si vyžadujú neprimerané úsilie.

Ak o to dotknutá osoba požiada, prevádzkovateľ jej poskytne informáciu, ktorým osobám boli jej údaje odovzdané.

Prevádzkovateľ odpovie na žiadosť v elektronickej forme, pokiaľ:

 1. dotknutá osoba požaduje odpoveď výslovne iným spôsobom, čím prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerane vysoké dodatočné náklady;
 2. prevádzkovateľovi nie sú známe elektronické kontaktné údaje dotknutej osoby.

11. Odškodnenie

Ak ktorákoľvek dotknutá osoba utrpí majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia zákona o ochrane osobných údajov, je oprávnená požadovať od Prevádzkovateľa a/alebo Spracovateľa osobných údajov náhradu škody.

Spracovateľ údajov nesie zodpovednosť len za vzniknuté škody, ak porušil ustanovenia príslušných právnych predpisov o ochrane údajov špeciálne formulovaných pre spracovateľov údajov alebo ak ku škode došlo v dôsledku nerešpektovania pokynov správcu údajov.

Správca údajov a prípadní spracovatelia údajov sú zodpovední len vtedy, ak nemôžu preukázať, že nie sú zodpovední za udalosť alebo okolnosť, ktorá spôsobila škodu.

12. Opravné prostriedky

12.1. Opravné prostriedky.

Ak máte námietku alebo problém súvisiaci so správou údajov Prevádzkovateľa, Dotknutá osoba bude postupovať podľa bodu 2.2. Môžete požiadať o informácie, požiadať o nápravu alebo podať sťažnosť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v V prípade ich neúspechu má Dotknutá osoba právo obrátiť sa na súd alebo obrátiť sa na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií.

12.2. Kontaktné údaje Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH)

Názov: Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH)
Sídlo: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / C.
Poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webstránka: http://www.naih.hu

13. Regulačná spolupráca

V prípade žiadosti orgánu alebo inej organizácie na základe zákonnej povinnosti môže alebo môže byť Prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje. V takýchto prípadoch sa prevádzkovateľ vynasnaží poskytnúť len toľko osobných údajov a také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie povinnosti poskytnúť údaje.

14. Rozsah Prospektu

Tento Prospekt nadobudne platnosť 20. júna 2022 jeho zverejnením na webovej stránke https://wpcmarket.sk/.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tento Prospekt v prípade zmeny príslušnej legislatívy a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Prospekt v rámci platnej legislatívy.

Správca údajov zverejní aktuálnu verziu týchto informácií o správe údajov na svojej webovej stránke. Používaním služby poskytovanej správcom údajov dotknutá osoba prijíma obsah upravených informácií o správe údajov s implicitným správaním.